De Zin van het Bestaan en het Doel van het Leven.

licht verlichtingDe Oplossing van de Verwarring die er bestaat over de Zin van het Bestaan en het Doel van het Leven

 

 

 

Het leven is de uitdrukking van Sat Chit Ananda … Absoluut Gelukzaligheid Bewustzijn. We weten ook dat het de aard van het leven is zichzelf uit te manifesteren. Het leven wil zijn inherente eigenschappen tot uitdrukking brengen. Het innerlijke absolute Geluk wil dansen in golven van relatief geluk.


Het Leven is in wezen Geluk,
en het Leven probeert voortdurend zijn innerlijke,
absolute Geluk te manifesteren in relatieve golven van geluk!

Daarmee is alles gezegd!


Dit is het belangrijkste en meest centrale inzicht van de serie van inzichten die we in deze cursus “Gezond Verstand Spiritualiteit” besproken en hopelijk begrepen hebben. Met behulp van dit centrale inzicht in de aard van het leven kunnen we meteen een eind maken aan de wereldwijde onwetendheid aangaande de zin van het bestaan, en het doel van het leven.
Het doel van het leven vloeit direct voort uit de aard van het leven.


Wat is het doel van het leven?


Het doel van het leven is het inherente geluk tot uitdrukking te brengen. Manifestatie van geluk is het doel van het leven
. Het abstracte geluk dat eigen is aan zuiver bewustzijn wil zich uitdrukken in concrete ervaringen van geluk. Het is de niet-aflatende bedoeling van het leven om het innerlijke, transcendentale geluk aan de oppervlakte te brengen, zodat we geluk ervaren in alle omstandigheden. We kunnen deze tendens van het leven waarnemen in het feit dat alle levende wezens ernaar streven om gelukkig te zijn, en om hun geluk te bestendigen of te vergroten. Met dit inzicht in het doel van het leven, kunnen we ook de vraag naar de zin van het bestaan met absolute helderheid beantwoorden.


Wat is de zin van het bestaan?


Gelukkig zijn,
gelukkig worden,
en je geluk delen met je medemensen
is de zin van het bestaan.
Al het andere is secundair.


Eenieder die het geluk in zichzelf gevonden heeft, doet niets liever dan dit geluk delen met zijn of haar medemensen.
Dan gaan we dingen doen met de bedoeling bij te dragen aan het geluk van onze medemensen, mededieren en medeplanten. Dit noemt men Liefde. Hiermee hebben we dus ook het “raadsel” van wat Liefde is, eens en voor goed opgelost. Liefde gaat stromen wanneer ons innerlijke geluk naar buiten wordt gericht.


Wanneer we eenmaal begrepen hebben dat het hele leven draait om gelukkig zijn, dan gaan we dingen doen die ons gelukkig maken.
We zien in dat dat niet egoïstisch is maar dat het een universele tendens is die voortkomt uit onze essentie, uit ons ware Zelf. Het geluk van het Zelf wil zich zelf ervaren, voor zich Zelf en door zich Zelf. Volkomen automatisch (= Atma-matisch) en daardoor onweerstaanbaar.


Voor alle levende wezens geldt, dat al wat ze doen of laten, er altijd op gericht is meer geluk te ervaren. Al wat we doen of laten is erop gericht om het geluk dat we ervaren te vergroten, te bestendigen en te verzekeren voor de toekomst.


Dit geldt voor de wijze mens én voor de onwijze mens. Dit geldt voor de kleuter en voor de grijsaard. Dit geldt voor de heilige en voor de misdadiger. Dit geldt voor levensbevorderende handelingen als wel voor schadelijke handelingen.


Dit is de universele en eeuwige Wet van het Leven:
Levende wezens streven ernaar om gelukkig te zijn,
en om ongelukkig zijn te voorkomen of te reduceren.


Waarom is dit zo? Gewoon omdat gelukkig zijn nu eenmaal beter aanvoelt dan ongelukkig zijn. Dit universele gegeven vormt ook de basis van alle vedische wetenschappen. De Upanishaden zingen bij voorbeeld: Alle wezens worden geboren uit geluk; Alle wezens worden ondersteund door geluk; alle wezens worden op het eind weer geabsorbeerd in het absolute geluk.


Geluk is dus de oorsprong van het leven en het doel van het leven!
Het is de bedoeling van elke levensvorm zijn oorsprong en essentie te gaan ervaren. Omgekeerd geldt dat het absolute geluk zich wil manifesteren in concrete, voelbare, zichtbare, tastbare, proefbare, hoorbare en ruikbare vormen van geluk. Uiteindelijk worden we weer een met het Sat Chit Ananda, van waaruit we zijn voortgekomen. De hele zin van het bestaan draait dus om het geluk deelachtig te worden, en gelukkig te blijven. Geluk is dan ook de diepste motivatie voor alle handelingen die een levend wezen verricht.


Het is hetzelfde universele en eeuwige – goddelijke – geluk dat zich manifesteert in elke positieve ervaring die we kunnen hebben
. Elke glimlach is het oplichten van het inherente geluk van het ware Zelf. Elke lach is de doorbraak van het innerlijke en inherente geluk naar de oppervlakte van onze persoonlijkheid. Elke golf van vreugde is het opwellen van de innerlijke en inherente vreugde van ons ware Zelf. Elk gevoel van tevredenheid is het doorstralen van de vrede van ons ware Zelf. Elk genot is het in contact treden met het innerlijke en inherente geluk. Elke vorm van plezier dat we ervaren is het opbloeien van het innerlijke en inherente geluk. Elke voldoening is de uitstraling van het innerlijke en inherente geluk. Elk gevoel van vervulling is het afgestemd zijn op de transcendentale vervulling die inherent is aan onze essentie, ons ware Zelf.


Het ene universele geluk neemt dus oneindige veel vormen aan.
Voor elk levend wezen manifesteert het geluk zich op een unieke wijze. De een is gelukkig met dit, de ander is gelukkig met dat, maar de inhoud, de essentie is altijd hetzelfde geluk, dat nu eenmaal ieders essentie is.


Ook in de verschillende levensfasen van een mens neemt het geluk telkens andere vormen aan. In de vedische wetenschappen worden er vier universele levensdoelen genoemd. Elk mens probeert van nature deze doelen te bereiken. Zij zijn de natuurlijke en legitieme doelen van elke mensenziel, gewoon omdat we ons in elk opeenvolgend stadium meer compleet gelukkig voelen. Zij vertegenwoordigen dan ook vier stadia van geluk, vier niveaus die we kunnen onderscheiden aan het gelukkig zijn. Elk volgend stadium incorporeert het geluk op een meer complete, meer holistische manier. Laten we de vier universele levensdoelen eens nader bekijken.

Hun Sanskriet namen zijn: Kama, Artha, Dharma en Moksha.


Kama staat voor:
Het vervullen van lichamelijke, zintuiglijke verlangens. We kunnen daarbij denken aan eten, drinken, gezond willen zijn, seks, kleding, onderdak e.d.
Artha staat voor: Het verwerven van voorspoed, welstand, financiële zelfstandigheid, het leven in een zekere mate van materiële overvloed.
Dharma staat voor: Het leven in harmonie met de wetten van de natuur. Het leven volgens je eigen inherente aard. Je zielenplan volgen. Je ware bestemming gevonden hebben. Ondersteuning van Moeder Natuur ervaren in al je handelingen.
Moksha staat voor: Je bewust zijn van je oorsprong en je essentie. Leven in vrijheid. Ons ware zelf gerealiseerd hebben. Geestelijke volwassenheid. De spirituele, innerlijke bevrijding die we in Moksha ervaren is een kenmerk van geestelijke volwassenheid.


In deze vierdeling wordt de kosmische bedoeling van het leven duidelijk zichtbaar gemaakt.


Het is de kosmische bedoeling dat alle levende wezens steeds diepere en steeds meer omvattende ervaringen van geluk en vervulling gaan ervaren. Zo is het leven ontworpen. Dit is de bedoeling van het leven zelf. Dit vormt de hele zin van het bestaan. Als we dit eenmaal weten, dan gaan we
van nature met deze kosmische tendens meewerken.


Dit is de richting die de natuur zelf aangeeft. Religieus gesproken kunnen we zeggen dat het ervaren van deze vier stadia van geluk Gods wil voor de mensen is. Zo heeft God het leven ontworpen. Zo heeft God de mens ontworpen. God – de kosmische intelligentie die in alles en iedereen tot uitdrukking komt – heeft deze weg voor de mensenzielen gepland. Door ons op deze weg te begeven, kunnen we alleen maar steun van Moeder Natuur ervaren, en komen we nooit bedrogen uit.


Deze tendens van het leven is universeel, eeuwig en onoverwinnelijk.
Het is daarom ook logisch, dat als we onwetend zijn van dit alomvattende plan, en daarom bepaalde dingen denken, zeggen of doen, die in zekere zin tegen dit plan indruisen, we een bepaalde mate van ongelukkig zijn ervaren. Dit doet God – de kosmische creatieve Intelligentie – niet om ons te plagen of ons te straffen … Dit is een natuurlijk en weldadig mechanisme, waarmee zij ons weer op het pad van geluk wil plaatsen.

Als we bijvoorbeeld het geluk te zeer buiten onszelf zoeken, en daardoor emotioneel afhankelijk worden van mensen, dingen of omstandigheden, dan maakt de kosmische creatieve Intelligentie ons langzaam maar zeker duidelijk, dat we ons op het verkeerde pad bevinden. We hebben het natuurlijke pad van geluk verlaten, en daardoor worden we automatisch (atma-matisch!) ongelukkig, gefrustreerd, angstig, verdrietig of boos.


Dit is in het kort de verklaring van de hele menselijke geschiedenis
… Maar nu we een helder inzicht hebben in de aard van het leven, en daarmee in de zin van het bestaan en het doel van het leven, kunnen we stapje voor stapje ons leven naar dit inzicht gaan inrichten. Dat is wijsheid. We kunnen dan gaan overwegen om ook andere mensen te helpen hun leven naar deze inzichten in te richten. Dat is liefde. Door de ontwikkeling van wijsheid (hoofd) en liefde (hart) worden we geestelijk gezond en geestelijk volwassen.


Met deze opheldering van wat tot op heden wereldwijd als een onoplosbaar raadsel wordt beschouwd, zijn we tot het eind gekomen van de serie van 22 inzichten in de werkelijkheid. Ik hoop van harte dat je van elk inzicht genoten hebt. Dat wil namelijk zeggen, dat je ze herkend hebt, en dat ze jouw inzichten zijn geworden!


Ik geloof dat deze 22 Inzichten een tamelijk compleet inzicht in het leven geven. Wil je je meer vertrouwd maken met universele en eeuwige inzichten, dan kan dat … voor dat doel heb ik een audio cursus van 33 lessen samengesteld. Voor het geval je die nog niet kent, kun je die
hier bekijken en ook deels beluisteren.


Naast deze serie van 22 inzichten heb ik in de loop van de jaren tientallen essays geschreven, die ook maar één doel hebben: Je een compleet en holistisch inzicht in het leven en in de werkelijkheid als geheel te geven. Ik doe dit werk met hart en ziel. Het is mijn roeping kun je zeggen. Ik ben onlangs officieel gepensioneerd geworden maar ik ga vrolijk door met het verspreiden van eeuwige en adequate inzichten in het leven. Als je gewoon ingeschreven blijft op mijn emails, dan kun je rekenen op af en toe een spirituele lekkernij.


Ik dank je van harte voor het plezier dat je aan mij teksten beleeft!
Voel je vrij ze door te sturen naar al je bekenden. Het volgende vedische versje geeft het volle potentieel van de mensheid aan. Laten we ons voortdurend bewegen in deze gezegende richting.

Sarve bhavantu sukhinah

Sarve santu niramayah

Sarve bhadrani pashyantu

Ma kashchit duhkha bhag bhavet

Om shanti, shanit, shantihi

Moge alle wezens gelukkig zijn.

Moge alle vrij zijn van ziekte.

Moge iedereen enkel het goede ervaren.

Laat niemand enig leed wedervaren!
Om vrede, vrede, vrede.

Brihadaranyaka Upanishad

Drs. Frans Langenkamp, Vedisch astroloog, Yoga en Vedanta expert.

Top