De vrouwelijke revolutie van huis-en-haard

2016Waar gaat het nieuwe Chinese jaar 2016 over dat begin februari van start gaat? Het begrip ‘(t)huis’ gaat een nieuwe lading krijgen. De grote verrassing is dat de ver-van-mijn-bed-show van het dagelijkse journaal zich op onze eigen deurmat gaat melden. Die ontwikkeling zagen we in 2015 al op gang komen met de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten.

 

 

De ver-van-mijn-bed-show is afgelopen en de ellende uit Verweggistan staat bij ons op de deurmat. Evenals de sociale mores die, als we op vakantie zijn, een interessante en boeiende antropologische invalshoek bieden maar geplaatst binnen de context van onze westerse verworvenheden schrijnend zichtbaar maken hoe vooral de omgang met vrouwen tekort schiet; een belangrijk thema voor 2016. Evenals het begrip huis-en-haard dat een nieuwe lading zal krijgen. Niet alleen vanwege eveneens de vluchtelingen, maar vooral ook omdat de vanzelfsprekende eisen die we stellen aan ons huis, vanuit een vernieuwde visie op wonen bijgesteld gaan worden.

Voorspelling Chinees 2-aardejaar Sylvie Meis

Vrouwelijk Het jaar 2016 wordt gedomineerd door 2-Aarde. Dit element staat voor de vrouw en het vrouwelijke, barende, koesterende, beschermende, voedende en opvoedkundige principe. Het gaat over het nest waarin we geboren worden en we ons geborgen kunnen voelen. Alles rond deze principes komt dit jaar centraal te staan en dit was al enigszins merkbaar in de nieuwjaarsnacht waarin we een voorproefje kregen op wat ons dit jaar te wachten zou kunnen staan: de aandacht gaat uit naar de positie van de vrouw en alle vrouwelijke principes die bij het archetypische vrouwelijke horen. Eén van de vragen die ten aanzien hiervan gesteld kunnen worden, is of deze principes voldoende gerespecteerd en op waarde geschat worden.

Politiek gezien is Angela Merkel het prototype van een 2-Aarde vrouw; ze wil haar (politieke) huishouden op orde hebben en ook gastvrij iedereen voorzien van eten en een warm bed. Dan is er even minder aandacht voor individuele belangen zoals je ook in een groot gezin vaak ziet. De archetypische moederkloek reddert en zorgt, vult magen, plakt pleisters en troost egootjes maar heeft geen tijd en ruimte voor het individuele kind dat zijn eigen weg moet zien te vinden; het gezin als totaalorganisme gaat vóór en het regime binnen dat gezin wordt door de vrouw bepaald. Nee, niet gaan steigeren nu, we hebben inmiddels veel bereikt op het gebied van gelijke rechten, plichten en verworvenheden in de verdeling van de huishoudelijke en de zorgtaken tussen partners.

Waarden Maar de energie van 2-Aarde is nu eenmaal verbonden met die archetypische moederkloek. De wereld is afgelopen jaren ernstig veranderd. We hebben te maken met invloeden uit culturen die de positie van de vrouw en de rolverdeling binnen het gezin heel anders op hun netvlies hebben dan wij westerlingen. De worsteling tussen al die invloeden van buiten enerzijds en het behoud van authentieke vrouwelijke waarden anderzijds, wordt duidelijk zichtbaar in de persoon Angela Merkel en in de functie die zij bekleedt. Hoe je het ook wendt of keert, het komende jaar komen de kwaliteiten en functies die aan het archetypisch vrouwelijke toegeschreven worden, (weer) in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Het jaar 2016 biedt op dit gebied overigens ook prachtige kansen! Bijvoorbeeld om de prestaties en posities van vrouwen meer aandacht te geven. Want wist je dat slechts een kleine twintig procent van de mensen die in het Nederlandse nieuws komen, van het vrouwelijk geslacht is? Kortom, het is tijd voor een tweede (seksuele) revolutie om de positie van de vrouw – zowel als maagd, als moeder, als amazone, als wijze vrouw en als godin – in ere te herstellen en de energie van het jaar 2016 zal hiernaar uitgaan!

Revolutie Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – overigens ook twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen. Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen: wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografisering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Thuis In het verlengde daarvan wordt het huis waar we wonen en het thuis dat we weten te creëren onder de aandacht gebracht. ‘Home is where the heart is’ wordt op prachtig geschilderde plankjes achter ramen geplaatst en op deuren opgehangen. Maar woont het hart echt wel in je huis? Is je huis wel een thuis? In 2016 zullen wat schellen van de ogen vallen waardoor er een aanzet wordt gegeven tot stevige discussies over woningbouw, de kwaliteit van architectuur op het welbevinden van bewoners en gebruikers, en de ontheemding die slecht ontworpen woningen kunnen veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Is het hebben van een dak boven je hoofd voldoende om je ergens thuis te voelen? Of kun je je thuis voelen op slechts vijf vierkante meter, als je maar autonoom over die vijf vierkante meter kunt beslissen en je er veilig kunt voelen?

Ook de waarde van ‘thuis’ in een verzorgingstehuis, een verpleeginrichting, een asielopvang, op scholen, in ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wordt onder de loep genomen. Waar het tot nu toe veelal enkel geleid heeft tot discussies hierover, zal in het komende jaar er op deze terreinen ook daadwerkelijk hervormd gaan worden. Huisvesting in de breedste zin van het woord en de kosten daarvan komen bovenaan agenda’s te staan.

 

Kentering In het 2-Aarde jaar dat voor ons ligt, krijgt het begrip ‘thuis’ een heel andere lading en wordt aan ons de vraag gesteld welke waarde we eraan toekennen en hoe zo’n ‘thuis’ eruit zou moeten zien; welke voorwaarden verbinden we eraan. Ook worden we gevraagd in hoeverre we bereid zijn te erkennen dat ieder mens recht heeft op een plek die ‘thuis’ genoemd kan worden en of we eveneens bereid zijn een stukje van ons eigen thuis, ons eigen nest in te ruimen voor anderen die dat nodig hebben. Hiermee wordt een appél gedaan op de zorgzame kwaliteiten van het archetypische vrouwelijke; de hoedster van huis en haard.

Ook de vrouw als individu en het vrouwelijke als principe mag zich het komende jaar verheugen op extra belangstelling waardoor een kentering ingezet zal worden die het tij van het masculiene overwicht zal gaan keren. Voorzichtig, dat wel, zoals het vrouwelijke principe betaamt, maar onmiskenbaar krachtig en met oog voor de belangen van het geheel. Keuzes die gemaakt worden vanuit een egoïstische, materialistische of rationele zienswijze – typische kwaliteiten van een opgeblazen archetypisch mannelijk principe – kunnen rekenen op meer weerstand dan ooit tevoren.

Tegelijkertijd kan de zegetocht die het vrouwelijke principe het komend jaar ontegenzeggelijk gaat inzetten, ondermijnd worden juist door vrouwen die verleerd en vergeten zijn hoe zij zich met hun authentieke vrouwelijkheid moeten verbinden. Heling van het vrouwelijke en van de vrouw zelf is daarvoor noodzakelijk.

Nina Elshof, schrijver van dit artikel: ‘2016: vrouwelijke revolutie van huis-en-haard’, is Feng Shui professional, schrijver, inspirator en directeur en grondlegger van de enige, door Zhong en CRKBO erkende Feng Shui beroepsopleiding in Nederland.

Top